Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (Nihon Kobudo)

 

Aikido & Ju-Jutsu

 

Judo

 

Brazilian Jiu Jitsu

 

Edgar Kruyning was/is a direct student of:

 

 

*Minoru Mochizuki (1907-2003)

 

Founder Budo Yoseikan Dojo

 

 • Menkyo kaiden Daito Ryu Aikijujutsu
 • 10th dan Aikido, Meijin
 • 9th dan Nihon Jujutsu, Hanshi
 • 8th dan Judo, Hanshi
 • 8th dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
 • 8th dan Iaido, Kyoshi
 • 5th dan Jodo
 • 5th dan Kendo
 • 5th dan Karate

Minoru Mochizuki was a direct student among others of: Kano Jigoro (1860-1938, founder of Kodokan Judo), Ueshiba Morihei (1883-1969, founder of Aikido), Funakoshi Gichin (1869-1957, founder of Karate-do), Tamai. N, Shiina. I, Ito. T and Kuboki. S (all four Kobudo masters), Sanjuro Oshima (Gyokushin-ryu jujutsu), Sanpo Toku (9th dan Judo), Mifune Kyuzo (10th dan Judo), Takeda Sokaku (Daito ryu Aikijujutsu), Nakayama Hakudo (10th dan Kendo, Iaido and Jodo) and Daicho Kuro (Kendo/Iaido)

 

 

*Chris de Korte (1938)

 • 9th dan red belt Busen/Kosen/Olympic Judo
 • 7 times Olympic coach with 8 medals
 • Tai chi master

Chris de Korte was a direct student among others of: Ebii Goichi (1905-1988) and Michigami Haku (1912-2002) both 9th dan Busen/Kosen Judo      

 

 

 

*Sugino Yoshio (1904-1998)                          

 • Menkyo Kaiden 10th dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

 

Sugino Yoshio was a direct student among others of: Kano Jigoro (1860-1938, founder of Kodokan Judo), Ueshiba Morihei (1883-1969, founder of Aikido), Tamai. N, Shiina. I, Ito. T and Kuboki. S (all four Kobudo masters).

 

 

 

 

*Hatakeyama Goro  (1928-2009)                          

 • Menkyo Kaiden 9th dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

 

Hatakeyama was a direct student among others of: Sugino Yoshio (1904-1998)

 

 

 

 

 

*Carlos Toyota (1971)

 • 3th degree black belt Brazilian Jiu jitsu
 • CTBJJ founder

Toyota was/is a direct student among others of: Osvaldo Alves (1938), 9th degree red belt

 

 

 

 

 

*Jan Dotinga (1945-2008)

 • 7th dan red/white belt Judo
 • 5th dan Ju-Jutsu
 • 4th dan Aikido

Jan Dotinga was a direct student among others of: Chris de Korte 9th dan Judo, Floquet Alain 9th dan (1939, Founder Aikibudo)

 

 

 

*Mochizuki Hiroo (1936)

 • Founder Yoseikan-Budo
 • 9th dan Karate-do
 • 8th dan Aikido
 • 8th dan Ju-jutsu
 • 7th dan Iaido
 • 3th dan Judo

Hiroo Mochizuki was a direct student among others of: Minoru Mochizuki, Ueshiba Morihei, Shinji Michihara)

 

*Floquet Alain (1939)

 •  Founder Aikibudo, 9th dan
 • 7th dan Katori Shinto Ryu

Floquet was a direct student among others of: Tokimune Takeda (Daito Ryu Aïki Jujutsu), Yoshio Sugino (Tenshin Shoden Katori Shintô Ryu), Minoru Mochizuki (Aikido Yoseikan) and Hiroo Mochizuki.

 

 

Budo Academy Physical

For Karate-do I have trained under various masters in the past some to mention: Teus Wingelaar (4th dan), Joop van Diermen (5th dan), Teruo Sano (9th dan). At this moment I work very closely with Jan Gronouwe (5th dan), who operates as my personal supervisor for the right Wado-ryu Karate-do level for Budo Academy Physical.

 

Besides all mentioned masters, I have trained with many more people. Including assistants of the mentioned masters, champions and other masters in different disciplines. Too many to mention, I am sorry.

All people have influenced me as a Martial Artist and as human being. I am very blessed to have met them in my life. Most important at this moment in my life, are my students. I study with them and because of their increasing level, I am still able to grow with them.

 

I have always tried to find the best masters in the world for all disciplines. I have traveled all over the world and spend all my life to study and train martial arts (Japan, Thailand, France etc.). I received all of my grades directly from, or with permission from my masters, or from the official federations. Because of the many Martial Arts I have trained and still train, I was not able to become champion in one of the sports. Sometimes my teacher told me to quit other martial arts, but I never could do this. Off course I joined competition in various sports, but in the end I wanted to become a good technical teacher rather than become a champion in a single discipline. Becoming a master in the Martial Arts, like my masters is my ultimate goal. With my Budo Academy I am aiming for many years to give all my students a good education in all the aspects of martial arts. Everybody is looking for something else during his lifetime in the Martial Arts. Budo Academy Physical is the place for technical study and human development. For me this in the legacy of the Budo Yoseikan Dojo of my master, Minoru Mochizuki. That’s why I use the old logo of the Budo Yoseikan Dojo for Budo Academy Physical, off course with permission. All seniors and higher ranks have the responsibility and duty to support the beginners and lower ranks to grow and to become better in the Martial Arts and to help each other to grow in building confidence and overcoming fears.

 

Edgar Kruyning, Kyoshi:

 • 8th dan Ju-Jutsu
 • 7th dan Judo
 • 6th dan Aikido
 • 5th dan Kobudo (Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu)
 • 5th dan Iaido
 • 5th dan Yoseikan Budo
 • 5th dan Aikibudo
 • 5th dan Karate
 • Black Belt Brazilian Jiu-jitsu
 • MMA and grappling teacher/Coach
 • Kickboxing teacher

 

 

l

 

 

  AANSPRAKELIJKHEID Budo Academy Physical is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid of voor ongevallen die het lid eventueel kunnen overkomen. SCHADE Schade toegebracht aan de inventaris c.q. aan het gebouw van het sportcentrum door de leden is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. VERANTWOORDELIJK Personen die de lidmaatschapsovereenkomst/algemene bepalingen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de overeenkomstperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde. Het lid is verantwoordelijk voor de toegangskaart. Deze dient hij/zij altijd mee te brengen en af te geven tijdens de les. Bij het kwijtraken van deze toegangskaart dient men onmiddellijk een nieuwe aan te schaffen. CURSUSGELDEN De cursus/lidmaatschapsgelden zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst, jaarlijks op 1 januari van een ieder jaar aangepast worden conform de Consument Prijs Index. Cursusgelden kunnen tussentijds worden aangepast. De aankondiging zal tijdig via het informatie bord en de website kenbaar gemaakt worden. Indien een lid in een oudere leeftijdscategorie komt dan gelden de dan geldende bedragen voor de betreffende leeftijdscategorie en wordt het incasso bedrag automatisch aangepast.   BETALINGEN - HERINNERINGEN - INCASSO Betaling gebeurt uitsluitend via automatische incasso welke vooruit worden afgeschreven. Middels deze overeenkomst geeft u toestemming tot de automatische incasso (per kwartaal 4x per jaar of maandelijkse 12x per jaar met € 5,- opslag). Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. Bij achterstallige betalingen volgt een herinnering, verhoogd met € 5,- administratie- en portokosten. Bij het niet voldoen aan de uiterste betaaldatum zoals in de verzonden/telefonische herinnering vermeldt, stellen wij de vordering in behandeling van een incassobureau. Het lidmaatschapsgeld van de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met de incassokosten, administratiekosten en 1% rente per achterstallige lidmaatschapsmaand. De eventuele in- en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor rekening van het lid, ouder, verzorger/ster of vertegenwoordiger. OPZEGGING De leden zijn middels deze overeenkomst lid voor minimaal zes (6) maanden. Vervolgens is het mogelijk om 4x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstap/opzeg data zijn 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november (LET OP:1 hele kalendermaand voor deze data afmelden). Opzegging moet altijd schriftelijk geschieden en moet uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor het verstrijken van de opzegdatum schriftelijk ingeleverd zijn bij de administratie van Budo Academy Physical. Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet de toegangskaart tijdens de opzeggingsprocedure ingeleverd en ongeldig gemaakt worden door Budo Academy Physical. WANGEDRAG Zij die zich schuldig maken aan wangedrag of die de goede naam en eer van één of meer medewerkers/klanten van ons sportcentrum in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot ons sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. FEESTDAGEN / VAKANTIES Het minimale aantal deelnemers per les is 4 personen. Tijdens de vakantie periodes wordt er een verzamelrooster gemaakt waar een ieder aan kan deelnemen. De inhoud van de lessen kan dan anders zijn dan de reguliere lessen. Tijdens de nationale feestdagen zijn wij gesloten of hanteren we aangepaste opening/trainingstijden. Communicatie gaat via www.budoacademyphysical.nl en onze facebook pagina. PERSOONSGEGEVENS Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend sportadvies. Wij kunnen u immers alleen van een sportadvies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Budo Academy Physical dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Budo Academy Physical zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.   REGLEMENT VAN ORDE   a)    Het is in alle afdelingen van het sportcentrum verboden te roken. b)    Om hygiënische redenen is het in de trainingszaal niet toegestaan om straatschoeisel te dragen en slippers om naar de Dojo te lopen vanuit de kleedkamer. c)    Alle cursisten dienen zorg te dragen voor schone sportkleding, een rein lichaam en schone / verzorgde haardracht. d)    Een ieder dient alle aanwijzingen van de docenten en assistenten op te volgen (veiligheid). e)    Het is verboden om de mat te betreden met sieraden tijdens de les. Dames dienen een wit shirt onder hun Dogi te dragen. f)     Wondjes en blessures dienen direct behandeld te worden en eventuele viezigheid op de mat direct schoon te maken (bloed enz) g)    Het lid dient de materialen als een goede huisvader te gebruiken, eventuele beschadigingen door het lid veroorzaakt worden op zijn/haar kosten hersteld. h)    Het lid is verplicht door hem/haar aangetroffen beschadigingen onmiddellijk aan de leiding te melden. i)     Zolang een lid niet aan zijn/haar lopende verplichtingen heeft voldaan ook al heeft men te kennen gegeven de lidmaatschapsovereenkomst te willen beëindigen c.q. niet te willen      continueren, loopt de tijdsduur van de overeenkomst door en verplicht men zich de lopende periode te voldoen. j)     Opzeggingen geschieden alleen schriftelijk en moeten 1 volledige kalendermaand voor de opzeg/uitstap datum binnen zijn. Aangetekende post wordt altijd ontvangen. k)    Blokkeringen van lidmaatschap voor vakanties, ziekte en/of blessures e.d. is niet mogelijk. l)     Budo Academy Physical behoudt zich het recht voor om opening- en/of sluitingstijden zowel aanvangstijden, soort lessen, docentenwisselingen en lidmaatschapsgelden te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend. m)  Een ieder dient medesporters en docenten ten alle tijde met respect te behandelen. U dient niet onrespectabel over anderen te spreken. Ook dient ieder lid zich buiten Budo Academy Physical respectvol als waardig Budoka te gedragen. U dient zich niet in te laten met aangelegenheden die uw goede naam en eer of die van Budo Academy Physical en de docenten kunnen schaden. n)    Wanneer u de Nederlandse taal beheerst verzoeken wij u dringend, doch vriendelijk deze te gebruiken. Ook onderling met medesporters is Nederlands de voertaal of Engels. o)    Gemiste lessen kunnen binnen een maand ingehaald worden p)    Communicatie gaat via www.budoacademyphysical.nl en onze facebook pagina. Overige vragen kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kennis maken middels een Gratis proefles

Het is bij ons gebruikelijk om eerst een vrijblijvende proefles af te spreken, zodat we elkaar ook werkelijk kunnen ontmoeten en jou van het juiste advies kunnen voorzien. Je kunt op deze manier de visie en sfeer proeven van waaruit er wordt lesgegeven binnen onze Budo Academy. Naar onze mening is het dán pas interessant om te praten over lid worden van Budo Academy Physical. Want, wanneer het je niet bevalt kun je beter naar iets anders op zoek gaan en wanneer het je wél bevalt, dan gaan we ervoor zorgen dat je bij ons op les kan komen.

Na de gratis proefles kunnen we je de vele mogelijkheden voorleggen en welke prijs voor jou van toepassing is. Doordat ons aanbod erg groot is, willen wij dat je de activiteit/pakket kiest die het beste bij jou past om je doelen te bereiken. Het is altijd mogelijk om in de loop van de tijd je trainingspakket aan te passen. Stuur een mail voor je gratis proefles naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe kom je bij Budo Academy Physical binnen?   Als je via de entree van FITz HEALTHCLUB het pand binnenkomt kun je rechtstreeks naar onze zalen lopen. Je hoeft niet te melden bij de receptie van FITz in hun ontvangstruimte.  

Kledingadvies voor de proefles en aanschaf van de bijpassende kleding en materialen

Budo Academy Physical heeft  alle maten judo, jujutsu, aikido, bjj en karatepakken op voorraad. Ook voor het kickboksen, MMA en grappling beschikt de Budo Academy over een ruim assortiment. Denk hierbij aan bokshandschoenen, shorts en andere materialen van de bekende merken. Neem altijd contant geld mee aangezien we geen pinautomaat hebben. Tijdens de proefles adviseren we om een trainingsbroek en een t-shirt te dragen, indien mogelijk met lange mouwen. Het is aan te raden om niet je aller nieuwste sportkleding aan te doen. Bij alle lessen wordt er gewerkt op blote voeten. Algehele lichamelijk hygiene vinden wij erg belangrijk. Het dragen van sierraden is voor de veiligheid niet toegestaan.  

Abonnement vormen

Indien je wilt blijven trainen bij ons is het belangrijk om te weten dat je lid wordt van Budo Academy Physical en niet voor een bepaalde Martial Art/Budo discipline. Dit houdt dan in dat je als lid, deel kan nemen aan vrijwel alle lessen die wij bieden (afhankelijk van niveau en leeftijd). Indien je start met Aikido en ook eens met Karate of kickboksen wilt mee doen, is dat geen enkel probleem als lid van de Budo Academy. Op deze wijze kun je zeer all round trainen en je verdiepen in meerdere disciplines. Mocht je advies willen hebben over wat het beste bij jou past of wat goed zou aansluiten bij de huidige discipline die je beoefend, kun je altijd bij ons terecht voor een helder en kritisch advies.

Budo Academy Physical (B.A.P) kent drie vormen van abonnementen:

RONIN PAKKET              1 trainingsdag per week - je kunt op je trainingsdag dan meerdere lessen volgen die voor jou beschikbaar zijn!

SAMURAI PAKKET          Onbeperkt Budo - nu kun je aan alle lessen deelnemen die voor jou beschikbaar zijn.

COMBI PAKKET              Onbeperkt Budo & Fitness FITZ - nu kun je zowel Budo als fitness trainen.

Daarnaast onderscheiden we in onze abonnementen twee leeftijd categorieën: 3 t/m 14 jaar en 15 jaar en ouder. Aangezien de abonnement vormen vaak wat uitleg nodig heeft, doen we dat het liefst persoonlijk i.p.v via de website of mail. Dit heeft ook te maken met het feit dat we per kwartaal de betalingen laten verlopen maar de inschrijving en deelname zo snel mogelijk willen laten starten. Dat is ook de reden dat we geen prijzen op de site hebben staan om misverstanden te voorkomen. Kom daarom gerust langs, of nog beter, doe een keer mee, en na de les kunnen we alles aan je voorleggen.  

Wat algemene informatie: Betalingen gaan standaard per 3 maanden (4x per jaar: februari, mei, augustus en november) middels een automatische incasso, ook het opzeggen verloopt volgens deze periodes en ieder nieuw lid is tenminste lid voor een periode van 6 maanden (zie algemene voorwaarden). Hou rekening met de (schriftelijke) opzegprocedure van één volledige kalendermaand. Wij werken niet met tijdelijke stopzettingen/bevriezing van het abonnement i.v.m blessures/ziektes, vakantiestops, terugstortingen van lidmaatschapgelden e.d. Het is ook mogelijk om een strippenkaart van 10 trainingen/lessen aan te schaffen voor jezelf of om cadeau te doen.  

Mededeling voor bestaande leden:

Vanaf 2018 zullen de contributie prijzen van de bestaande leden met 3% verhoogd worden, conform de algemene voorwaarden. Wij doen dit niet jaarlijks zoals vermeld in deze voorwaarden, maar zo beperkt mogelijk. Dit is de eerste keer in de 4 jaar dat Budo Academy Physical zelfstandig is. Wij hopen op jullie begrip in deze.

Edgar en Matthieu

Contact

Voor diverse vragen en informatie kun je een mail sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangezien wij zelf alle lessen verzorgen, verzoeken we je om alle administratieve zaken per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te laten verlopen zodat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het lesgeven.       

 

Matthieu Lawalata heeft zijn studie gevolgd op het C.I.O.S. Arnhem en is fulltime budodocent aan de Budo Academy Physical. Verder kreeg hij van Edgar Kruyning gerichte scholing en behaalde diverse lerarendiploma’s in weerbaarheid en zelfverdediging zoals leraar yoseikan-jujutsu en KBA-teacher. Hiervoor ging Matthieu als assistent van Edgar Kruyning mee naar onder andere Thailand en Japan voor verdieping en verbreding van zijn kennis.

 

Naast het doceren van diverse budodisciplines participeert hij onder andere als docent in de opleidingen yoseikan-jujutsuleraar, P.S.D-opleider en KBA-coach. Tevens verzorgt hij projecten op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging aan diverse doelgroepen zoals leerlingen en docenten van basisscholen en middelbare scholen, mensen met een verstandelijke beperking en het bedrijfsleven.

 

Hij begeleidt en coacht niet alleen jeugd- en wedstrijdsporters van verschillende disciplines op nationaal en internationaal niveau, maar was als Nederlands en Europees kampioen, ook zelf succesvol als wedstrijdsporter.

 

Matthieu is prof MMA-vechter

Hij heeft meer dan 30 MMA wedstrijden gevochten en daarnaast ook Kickbokswedstrijden

 • 2002 Europees Kampioen MMA (Shooto)
 • 2003 Nederlands Kampioen BJJ (Braziliaans Jiu jitsu)
 • 2003 Nederlands Kampioen Xanda pro-extreme kickboxing
 • 2005 Europees Kampioen Grappling

 

Onze bedrijfsfilm (klik)

Welkom op de website van Budo Academy Physical. Budo is een verzamelnaam voor verschillende oosterse krijgskunsten (judo, aikido enz). Budo Academy Physical heeft het grootste aanbod van Nederland en is daarom als expert, uniek  op dit gebied.

Kom langs om kennis te maken met ons

Met deze website hopen wij je interesse te wekken voor de vele mogelijkheden die wij te bieden hebben op het gebied van Oosterse krijgskunsten en/of zelfverdediging. Het beste is om een keer langs te komen tijdens onze lessen, we staan je graag even te woord en kunnen dan gelijk even kennismaken. Persoonlijk contact vinden we belangrijk en vandaaruit kunnen we een vervolg afspraak maken.

Het is ook mogelijk om even een mailtje te sturen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zodat we een afspraak kunnen maken voor een gratis proefles of kennismaking. Indien je langskomt wees dan niet bang om ons te storen tijdens de lessen. Je hoeft je niet bij de bar te melden in de ontvangstruimte, maar je kunt direct doorlopen naar de 2 zalen waar wij als Budo Academy de lessen verzorgen. Mailtje proberen we natuurlijk z.s.m. te beantwoorden. We willen je graag helpen indien je vragen hebt om je van het juiste advies te voorzien. Zeker omdat we weten dat, voor niet insiders van deze tak van sport, de Japanse termen en namen nogal tot veel verwarring kunnen leiden. We zullen je hierbij graag willen bijstaan en je de juiste informatie verschaffen.

De grootste van Nederland

Op onze website is dit enorme aanbod van oosterse krijgskunsten te zien. Wij hebben een zeer uitgebreid lesrooster met verschillende disciplines.  Er zijn lessen voor de kinderen, volwassenen, beginners en gevorderden. Het maakt voor ons niet uit of je nog geen ervaring hebt of juist heel veel.

Budo Academy Physical is één van de grootste van Nederland óf de grootste. De docenten zijn allemaal opgeleid en komen rechtstreeks uit de praktijk, sommigen zijn kampioen geweest in hun discipline.

De Budo Academy staat onder leiding van Edgar Kruyning en Matthieu Lawalata. Edgar is 1991 gestart met het geven van Budo lessen bij het toenmalige sportcentrum Physical. In 1995 is hij de naam Budo Academy Physical gaan gebruiken. Edgar wordt internationaal door zijn hoge graduaties in meerdere disciplines als een autoriteit op zijn vakgebied bestempeld. Door de algehele reputatie van Budo Academy Physical komen mensen uit heel Nederland naar Ede om te trainen.

Aandacht voor iedereen

Ieder mens is anders en uniek op zijn eigen manier. Het docenten team staat garant voor kwaliteit omdat ze oog hebben voor de diversiteit en ruimte geven aan een ieder om op zijn niveau en tempo te leren. Voor kinderen heeft dat te maken met de pedagogische benadering en het oog hebben voor het kind. Bij de volwassenen is het belangrijk dat er aandacht is voor iedereen, ongeacht niveau en talent, zodat iedereen het maximale uit zichzelf weet te halen. Wedstrijdsporters en leraren, die zelf een eigen sportcentrum hebben, weten ook dat ze bij Budo Academy Physical zichzelf continue kunnen blijven ontwikkelen.

Waarom kiezen?

Budo Academy Physical biedt een zeer uitgebreide keuze en combinatie mogelijkheden. Je kunt zowel Judo als Aikido beoefenen maar ook kickboksen samen met Jujutsu. Het is mogelijk om meerdere disciplines te trainen of uit te proberen. Ook voorzien wij met diverse Budo activiteiten in de verschillende behoeftes van Budo beleving, namelijk:

 

 • Budo als bewegingskunst
 • Budo als verdedigingskunst
 • Budo als breedte / recreatiesport
 • Budo als wedstrijdsport
 • Budo als traditionele kunst

 

Zeer groot aanbod

Bij Budo Academy Physical is het mogelijk om een zeer uitgebreid trainingspakket samen te stellen met als hoofddoel; jouw niveau zo hoog mogelijk te krijgen. Wanneer je deze website doorloopt zul je zien dat we over een een enorm aanbod beschikken. Dit mag gerust uniek genoemd worden in de wereld van de oosterse krijgskunsten. Het gegeven dat wij ons enorme lesaanbod kunnen aanbieden ligt in het gegeven dat wij als Academy al meer dan 25 jaar bestaan en beschikken over twee ruim ingerichte Dojo's met dependances. Door ons grote docenten team en het enorm uitgebreid lesrooster, wat ruimte biedt om je trainingspakket exact op je wensen in te richten, geeft jou de beste mogelijkheid om je optimaal te ontwikkelen. Wij willen dan ook dat onze leerlingen door het volgen van de trainingen binnen onze Academy in staat moeten zijn om zichzelf te kunnen verdedigen wanneer ze in een vervelende situatie terecht komen. Het wedstrijdsport-element is slechts een onderdeel van het geheel wat wij als Budo Academy te bieden hebben.

Naast de hoofdlocatie (Hombu Dojo) in Ede heeft Budo Academy Physical ook dependances in Harskamp, Lunteren, Veenendaal en Enschede waar Budoactiviteiten gedoceerd worden. Wij hopen dat je interesse gewekt is en wij jou mogen begroeten tijdens één van onze lessen.

Les en training geven is een vak, het is ons vak. Wij nemen ons vak serieus en zijn hier op fulltime basis, professioneel mee bezig. Aangezien wij vrijwel alle lessen zelf geven, zijn wij niet in staat om telefonisch in contact te komen. Daarom verzoeken wij alles middels de mail te doen of gewoon even binnen te lopen tijdens onze lessen. Dan kunnen we persoonlijk contact onderhouden en van daaruit bespreken wat we voor je kunnen betekenen. Mocht je vragen hebben zijn wij altijd beschikbaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

 

Edgar E. Kruyning & Matthieu Lawalata

 

 

 

Facebook

Vakantierooster

Lesrooster